نشست تخصصی با موضوع «ارتقاء سطح فروش» و استفاده از «تکنولوژی های روز» در فروش ویژه غرفه داران مجتمع تجاری و گردشگری وصال ظهر ششم مردادماه 1397در دفتر شورای مجتمع با مشارکت شرکت «وب بیت» بر گزار گردید.